logo
Yogaweekend & Retraite: in Heveadorp, Wageningen & Gorinchem

Algemene Voorwaarden Andere Boeg

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De aanbieder / Andere Boeg: de natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de klant: VOF Andere Boeg.
  2. De klant/ cursist: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de aanbieder. Als een klant/cursist voor meerdere mensen een overeenkomst sluit, is ieder persoon zelfstandig klant/ cursist van Andere Boeg.
  3. De overeenkomst: iedere in deze voorwaarden geregelde overeenkomst tussen aanbieder en klant.
  4. Activiteit: Activiteiten kunnen zijn trainingen, cursussen, workshops, vakanties en alle andere producten van Andere Boeg die individueel te boeken zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder begrepen aanbiedingen betreffende de totstandkoming van deze overeenkomst, die de aanbieder sluit met de klant met betrekking tot de aangeboden diensten van Andere Boeg en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin des woord, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
2.3 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de aanbieder, in de ruimste zin des woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.
2.4 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van alle andere voorwaarden van wie ook afkomstig van toepassing behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.5 Individuele wijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
2.6 Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In het geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg zijn van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3: Inschrijving en plaatsing
Inschrijving vindt plaats via de website en betaling van het geldende tarief per IDEAL, bankoverschrijving of Paypal, of via betaling van een aanbetaling aan een boekingssite zoals Bookyogaretreats.com of soortgelijk. Na (aan)betaling volgt een automatische bevestiging. Plaatsing is in volgorde van betaling.
Mocht een activiteit onverhoopt niet door kunnen gaan, dan krijgt de cursist het reeds betaalde bedrag per ommegaande volledig teruggestort.

Artikel 4: Annuleren
Voor alle reeds geboekte activiteiten geldt dat de cursist iemand anders in zijn/haar plaats mag laten gaan of de activiteit eenmalig wisselen naar een soortgelijke activiteit. Bij aanvragen voor wisselen korter dan 3 weken voordat de activiteit plaatsvindt, wordt € 50,- in rekening gebracht. Er wordt geen geld geretourneerd.

Artikel 5: Niet-tijdige betaling en gevolgen
Wanneer er een aanbetaling is gedaan via een boekingssite, dient de rest-betaling uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de activiteit te zijn onvangen, zoals vermeld in de bevestigingsmail. Er wordt geen betalingsherinnering gestuurd. Als de rest-betaling niet ontvangen is, dan vervalt de overeenkomst zonder terugbetaling van de aanbetaling.

Artikel 6: Beëindiging van inschrijving
De inschrijving eindigt wanneer de activiteit eindigt.  Wanneer het een doorlopende activiteit betreft, eindigt de inschrijving aan het einde van de maand waarin de cursist opzegt.

Artikel 7: Uitsluiting
De docent kan besluiten een cursist wegens wangedrag de toegang tot de activiteiten te ontzeggen zonder dat daarmee de verplichting tot betaling van de activiteit vervalt. Wangedrag is o.a. het niet opvolgen van instructies van de docent.

Artikel 8: Publicitaire fotografie
Tijdens deelname aan de activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden voor gebruik voor publicitaire doeleinden. Dit wordt altijd van tevoren aangekondigd en er wordt een apart moment voor gemaakt. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zorgen dat u niet op de foto komt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid klant (en gasten) 
De klant is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hem of door de gasten die op zijn uitnodiging ten tijde van de dienst op de plaats van de geleverde dienst verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de aanbieder.

Artikel 10: Aansprakelijkheid aanbieder
Andere Boeg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdens een activiteit zoekgeraakte eigendommen en/of door derden aangerichte schade. Deelname aan activiteiten is op eigen risico. Andere Boeg is niet aansprakelijk voor evt. ongevallen van cursisten.  Blessures dienen voorafgaand aan de activiteit gemeld te worden bij de docent. Andere Boeg zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die mag worden verwacht. Indien de cursist aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Andere Boeg die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Andere Boeg voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Andere Boeg wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Andere Boeg beperkt tot een maximum van het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Andere Boeg sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Andere Boeg ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Artikel 11: Klachten
11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder zodra de klant de gebreken heeft ontdekt of heeft kunnen ontdekken.

11.2 Klachten over facturen dienen zo mogelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur schriftelijk en behoorlijk toegelicht te worden ingediend bij de aanbieder.

11.3  De gevolgen van het niet tijdig indienen van een klacht komen voor rekening van de klant.

Artikel 12: Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het rechtscollege binnen het arrondissement waar de aanbieder kantoor houdt is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De klant is gerechtigd om binnen één maand nadat de aanbieder een beroep op de forumkeuze heeft gedaan bezwaar te maken tegen deze forumkeuze en te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13: Algemeen

13.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.2 Door een (aan)betaling is de overeenkomst definitief en verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden. 

13.3 Door de informatie en de diensten op https://andereboeg.nl te gebruiken, verklaart de klant zich akkoord met de onderstaande privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Privacy verklaring van Andere Boeg

Gegevens die worden verwerkt
Andere Boeg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Andere Boeg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, of via e-mail aan Andere Boeg verstrekt.

Andere Boeg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IP-adres
Door de informatie en de diensten op https://andereboeg.nl te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en deze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Waarom andere boeg deze gegevens nodig heeft
Andere Boeg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch of per e-mail onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Andere Boeg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en het na de opdracht op de hoogte houden van nieuwe diensten. Andere Boeg kan u ook op de hoogte te houden van diensten zonder dat u een opdracht geeft geplaatst, maar alleen wanneer u wanneer u daarom heeft verzocht. U kunt het ontvangen van Andere Boeg-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Hoe lang andere boeg gegevens bewaart
Andere Boeg bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Andere Boeg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website-bezoek
Op de website van Andere Boeg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Andere Boeg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Andere Boeg maakt gebruik van GoogleAnalytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Andere Boeg bij de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan:

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Andere Boeg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Andere Boeg heeft hier geen invloed op.

Andere Boeg heeft Google geen toestemming gegeven om via Andere Boeg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gebruik van cookies
https://andereboeg.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@andereboeg.nl. Andere Boeg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligingen
Andere Boeg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Andere Boeg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Andere Boeg. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Andere Boeg en specifiek https://andereboeg.nl, kunt u ons benaderen via email. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Andere Boeg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Andere Boeg op via info@andereboeg.nl .

https://andereboeg.nl is een website van Andere Boeg.

Andere Boeg is als volgt te bereiken:
Postadres: p/a Postjesweg 45, 6706 BR Wageningen (geen vestigingsadres)
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 11066005
Telefoon: 06 – 402 402 41
E-mailadres: info@andereboeg.nl


Geef commentaar

*